Nuolankumas – 2016.10.26

Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui!
Lk 18, 13

Du žmonės atėjo į šventyklą melstis: vienas fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus stovėjo ten ir tyliai ištarė šią maldą: „Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks, kaip kiti žmonės – plėšikai, sukčiai, svetimautojai – arba kaip šis va muitininkas. Aš pasninkauju du kartus per savaitę, atiduodu dešimtinę iš visko, ką įsigyju’. O muitininkas stovėjo atokiai ir nedrįso nė akių pakelti į dangų, tik mušėsi į krūtinę, maldaudamas: ‘Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui!’ Sakau jums: šitas nuėjo į namus nuteisintas, ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas.
Nuolankumas buvo skiriamasis Jėzaus bruožas. JIS galėjo priimti panieką ir ši Jam neturėjo įtakos, Jis nebuvo įžeistas. JIS galėjo palikti dangų ir gyventi kartu su mumis, žmonėmis. JIS galėjo valgyti ir švęsti su muitininkais ir nusidėjėliais ir buvo pramintas rijūnu ir vyno gėrėju. JIS neturėjo gintis dėl kiekvieno kaltinimo. JIS galėjo nuplauti mokiniams kojas. JIS galėjo būti prikaltas už tave ir mane ant kryžiaus.
Nuolankumas prieš išdidumą – kas laimi mūsų širdyse? Ar galiu ištuštinti šiukšlinę, ar tai įžeidžia mano išdidumą? Ar galiu pakelti nuo grindų šiukšlę? Ar turiu bet kokia kaina kovoti prieš šmeižtą ir save išteisinti? Ar aš džiaugiuosi kitais, kai jie paaukštinami darbe, o aš lieku nepastebėtas? Ar mane graužia pavydas, kad mano kaimynas turi naują automobilį, o aš tik – senuką? Kaip jaučiuosi, kai prie manęs prieina valkata?
Matau, kad manyje yra kita – išdidumo – pusė. Kaip blogai! Aš maniau, kad šis klausimas jau iš esmės išspręstas. Bet Dievas veda mane į mokyklą ir aš sutinku. Noriu nuolankumo vietoj išdidumo, nes tada Dievas manimi didžiuojasi. JIS padaro mane tvirtą, suteikia man saugumo ir paramos. Man nebereikia daugiau jaudintis dėl savo padėties ir kovoti už savo gerą reputaciją.
Nenoriu būti fariziejumi! Jie mano, kad tėra vienintelis dalykas, kuriuo jie gali didžiuotis ir kuriuo ir Dievas privalo didžiuotis; bet JIS nesididžiuoja. Aš nekelsiu savęs aukščiau kitų, aš nesu už kitus geresnis. Koks dabar būčiau, jei būčiau gyvenęs jų gyvenimą? Nežinau.
Dievas veda mane į mokyklą ir kartais tai gana sunku. Jis atveda mane į situacijas, kuriose turiu palaidoti savo išdidumą. JIS parodo man mano išdidumą ir sukelia prisiminimus. Atsimenu, kaip tose situacijose mano išdidumas laimėjo ir šiandien aš jau kitaip žvelgiu į pasekmes – šiandien man taip gaila. JIS atskleidžia mano šiurkščių reakcijų priežastis. Tai buvo išdidumas ir šiandien man labai gaila. JIS darbuojasi. JIS padarys iš manęs naują žmogų – žmogų pagal Jėzaus panašumą. Tačiau panašu, kad dar laukia ilgas kelias. Iki tol aš turiu melstis kaip muitininkas: „Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui!!!“

Jėzau, Tau buvo gana saugu dangiškojo Tėvo rankose. Ten buvai apsaugotas, nes Dievas rūpinosi Tavimi. Aš noriu to paties ir sau: saugumo ir stabilumo Dieve. Kaip gerai, kad Tu man padedi! Kaip gerai, kad Tu atleidi, kai man vėl nepavyksta ir mano išdidumas nugali. Kaip gerai, kad tada galiu pradėti iš naujo. Taip, su Tavimi man gali pasisekti!

Biblijos skaitinys šiandien: Jono 16, 4–15

Ginčuose – 2016.10.25

Vos jiems pradėjus džiugią šlovės giesmę, VIEŠPATS surengė pasalas Amono ir Moabo vyrams bei Seyro aukštumų gyventojams, atžygiavusiems prieš Judą, ir jie sumišo.
2 Met 20, 22

Tokia yra Dievo taktika kovoje: mūsų pagyros ir džiūgavimas yra Dievo reikalas. Keletas tautų atžygiavo prieš Judą jo sunaikinti. Jų buvo per daug, Judas negalėjo nugalėti. Tačiau karalius ir visas Judas ieškojo Viešpaties, jie verkė, pasninkavo ir susirinko paprašyti Viešpaties pagalbos. Karalius meldėsi Dievui, tikrajam Karaliui. O Jis kalbėjo per pranašą: Nebijokite ir nedrebėkite dėl šios didžiulės kariaunos, nes šis mūšis Dievo, o ne jūsų. Ir tada pranašas davė dar vieną instrukciją, kaip bus pasiekta pergalė. Levitai jau pradėjo giedoti šlovės giesmę, nors dar nebuvo aišku, ar Dievas padės. Kitą dieną karalius paprašė išeiti į priekį tuos, kurie giedojo: Giedokite Viešpačiui, nes Jo ištikimoji meilė amžina! Tuo metu, kai jie giedodami ėjo susiremti su priešais, priešai puolė iš pasalų ir buvo nukauti. Tuomet priešai kovojo vienas prieš kitą ir visiškai pakriko. Kai Judas atėjo, jiems tereikėjo surinkti grobį – jiems reikėjo trijų dienų. Ketvirtą dieną jie susibūrė ir šlovino Viešpatį, kuris taip nuostabiai padėjo. Su gyriaus giesme jie atvyko į Jeruzalę ir nuėjo į Viešpaties namus. Su gyriaus giesme jie įžengė į Jeruzalę ir nuėjo į Viešpaties namus. Dievo baimė apėmė visas kaimynines tautas, nes Izraelis turėjo ramybę.
Taip yra Dievo karalystėje: šlovės giesmė ir padėka paskatina Dievo ranką veikti. Šlovinimas pripildo mūsų pačių širdis pasitikėjimo ir tikėjimo ir Dievas atsako parodydamas savo didybę. JIS padeda savo vaikams.
Kai kova baigėsi, jie nėjo tiesiog namo, bet buvo švenčiamas Viešpats; – visi žinojo, kam priklauso padėka. Tai buvo užrašyta tam, kad niekada nebūtų užmiršta.
Mes turime perimti šią taktiką: ginčuose mes norime šlovinti Dievą, Jam dėkoti ir laukti. Jis pripildo mūsų širdis tikėjimo ir pasitikėjimo, kai mes nuoširdžiai Jį giriame. JIS veikia už mus ir mus išgelbsti. Ir mūsų padėka priklauso Jam! Kai kurie užsirašo galingus Dievo darbus užrašų knygelėje, kad prisimintų juos apėmus naujiems sunkumams. Dievas yra didis, Jo meilė trunka amžinai tiems, kurie Jį nuoširdžiai garbina!

Ačiū, Dangiškasis Tėve! Esi didis ir galingas, daug stipresnis nei visi priešai kartu! Taip, aš kreipiuosi į Tave pagalbos ir dėkoju Tau už daugelį kartų, kai mane išgelbėjai!

Biblijos skaitinys šiandienai: Jono 15, 18–16, 4

Kaip tėvas – 2016-10-24

Mano siela, šlovink VIEŠPATĮ,
ir visa, kas manyje, tešlovina jo šventąjį vardą!
Šlovink VIEŠPATĮ, mano siela,
ir neužmiršk, koks jis geras. …​ ​

Kaip tėvas gailisi vaikų,
taip VIEŠPATS gailisi jo pagarbiai bijančiųjų.
Psalmių knyga 103, 1-2 ir 13

Viešpaties baimė, tai vengimas blogio, baimė nusidėti, nepakantumas blogiui ir baimė iškristi iš Jėzaus bendruomenės nusidedant. Viešpaties baimė tai pagarba visagaliui, visa žinančiam ir amžinai šventam teisėjui, kūrėjui ir visko laikytojui. Prieš Jį mes lenkiamės ir Jį garbiname.
Ši baimė nieko bendro neturi su bijojimu. Jei mes bendraujame su Juo, mūsų baimė išnyksta. Nerimas ir baimė prieš Dievo teismą ir bausmę netaikoma nusidėjėliui, kurį Jėzus išteisino. Jis nori linksmų, laisvų vaikų!
Jis yra lyg mylintis Tėvas, kuris lenkiasi prie Savo vaiko. Nuolat nori Jis Savo vaiką apdovanoti, pamatyti, paliesti ir padaryti laimingu. Jis džiaugiasi, kai Jo vaikas džiaugiasi, verkia, kai Jo vaikas verkia. Jis yra tas, kuris yra pilnas gailestingumo, užuojautos ir meilės. Jis džiaugiasi, kai mato Savo vaikus, besidžiaugiančius Jo dovanomis ir staigmenomis.
Mes turime gerą, gailestingą Dievą! Jis yra mums kaip tikras Tėvas. Apie viską Jis pagalvoja. Viskuo pasirūpina. Mes turime Juo daug, daug daugiau pasitikėti! Mes turime Jam atverti savo širdis dar, dar plačiau! Mes turime daugiau gerti Jo malonės ir pasisotinti Jo meile. Mes turime daug daugiau tikėtis Jo įsikišimo ir palikti Jam visus didelius ir mažus rūpesčius bei naštas. Kur yra kitas toks Dievas, kaip JIS? – Kuris nuplauna mūsų nuodėmes jūroje, ten, kur giliausia ir pastato ženklą: žvejoti draudžiama!?
Kaip labai mus Dievas myli, mes skaitome Evangelijose. Jėzus yra Dievo paveikslas, jie yra viena. Taip, kaip Jėzus veikia, toks yra ir Dievas. Taip kaip Jėzus kalba, taip ir Dievas kalba. Iš Jėzaus mes mokomės pažinti Dievą, Jo charakterį ir savybes.
Kaip Jėzus elgėsi su vaikais, mane tai visada stebina. Kokie jie Jam yra brangūs! Kaip rūpestingai Jis su jais elgiasi! Kaip stipriai Jis juos apgaubia, pripildo džiaugsmu, muzika ir juoku! Taip Jis nori elgtis ir su mumis. – Ar mes priimsime?
Tada mes galime giedoti: Mano siela, šlovink VIEŠPATĮ, ir visa, kas manyje, tešlovina jo šventąjį vardą!

Dėkoju, Jėzau, Tu mums parodai Tėvą! Mūsų dangiškasis Tėvas yra pilnas meilės, gailestingumo, gerumo ir kantrybės. Jis atleidžia, kai kiti pasmerkia. Jis pamiršta, kai kiti priekaištauja. Jis myli, kai kiti nusisuka. O, koks nuostabus Tėvas!

Biblijos skaitinys šiandienai: Evangelija pagal Joną 15, 9 – 17

Mažas ir paniekintas – 2016-10-23

Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką? Ir vis dėlto nė vienas iš jų nekris žemėn be jūsų Tėvo žinios. O jūsų net visi galvos plaukai suskaičiuoti. Taigi nebijokite — jūs vertesni už daugybę žvirblių.
Evangelija pagal Matą 10, 29 – 31

Daugelis iš mūsų yra maži, ir tai gerai! Nes Dievas ypatingai kreipia dėmesį į mažus ir silpnus. Jis mums davė daug pažadų, pažadų mažiems; – gerai, jie galioja ir mums!
Izraelis buvo mažiausia tarp tautų; – ir vis dėlto Izraelį Dievas išsirinko savo tauta. Jėzaus bažnyčia yra maža ir silpna; – ir vis dėlto Dievas gyvena joje.
Jėzus kvietė mažutėlius ir juos laimino. Jie buvo ypatingai arti Jo širdies. Kas netaps mažutėliu, kaip šie vaikai, tas neįeis į Dievo karalystę! – taip sako Jėzus. O jei kas šitą mažutėlį nuskriaus ir jo gyvenimą apsunkins, tam Jėzus grasina griežtomis bausmėmis. Kas nusiteikęs prieš vaikus, nesvarbu ar iki jiems gimstant, ar po gimimo, tas turi būt pasirengęs daug kam! Jūsų angelai nuolat stovi prieš Dievo veidą!
Taip pat ir bendruomenėse Dievas gerbia mažus, nuolankius, niekinamus ir prispaustus. Jis nekviečia daug turtingų ir galingų į savo karalystę, bet mažutėlius. Didžiosiose vestuvėse nebus daug aukštas pareigas užėmusių asmenų, bet bus žmonės iš gatvės; – ar mes eisime kartu su jais į dangų? Tas, kuris pats save lyderiumi paskiria, nėra pašauktas; – bet Dievas kviečia mažutėlius, nuolankiuosius, tuos, kurie kitiems kojas plauna, o ne galvas, tuos, kurie priklauso nuo JO…
Jam rūpi maži žvirbliai ir net visi plaukai ant mūsų galvos yra svarbūs. Kokie mes Jam esame vertingi! Jei mes norime būti silpni ir maži, JIS mus padaro vertingais! Jis turi briliantinę diademą kiekvienam savo vaikui, kur parašytas Jo vardas ir Jo vaiko malonybinis vardas. Jis mus laiko vertais, lyg gryniausius perlus, nes Jis mus valo ir šventina.
Dievui mes esame dideli, kai jaučiamės mažais, nes tada mes nuo Jo esame priklausomi, nuo Jo išminties, Jo apsaugos ir Jo jėgos. Tai yra tai, kas Dievui patinka.
Dievas girdi Savo vaikų raudą. Net jei nieko nėra šalia, kas galėtų girdėti ir padėti: Dievas yra labai, labai arti.

Taip, Jėzau, aš noriu tapti mažu vaiku! Pilnai pasitikėdamas Tavimi ir pilnai nuo Tavęs priklausomas! Dėkoju, Tu girdi mano raudą ir mano maldas! Taip, su Tavimi aš esu stiprus! – nes Tu esi šalia.

Biblijos skaitinys šiandienai: Evangelija pagal Joną 15, 1 – 8

Dievo dvasia – 2016-10-22

Dievas gi mums davė ne baimės dvasią, bet galybės, meilės ir protingumo Dvasią.
Antras laiškas Timotiejui 1, 7

Šiandien Biblijos leksikone ieškojau visų vietų Biblijoje, kur yra paminėtas žodis „galybė“. Pastebėjau, kad labai dažnai Šventoji Dvasia vadinama Dievo galybe. Supratau, kaip mums reikalinga tokia galybė! Jėzus veikė Šventosios Dvasios galybėje, Juo sekė apaštalai ir visoje bažnyčios istorijoje vis atsirasdavo vyrų ir moterų, kurie Dvasios galybėje kūrė Dievo karalystę. Šiandien yra pilna krikščionių ir bendruomenių, kurios dirba ir išgyvena šioje galybėje. Taip, tad mums yra reikalinga Dievo galybė!!
Kai Dievas pasigailėjo mūsų, JIS nesakė: tada dabar nebedaryk nuodėmių, nes kitaip nepateksi į dangų; ir neatsitraukė. JIS nesėdi danguje ir nežiūri į mus, kaip mes susidorojame su problemomis. Dievas atsiuntė mums padėjėją, draugą, pagalbą – Šventąją Dvasią. Tai padeda mums gyventi tikėjime, o tai patinka Dievui. JIS negalvoja apie Dievo Žodį, atskleidžiantį Šventąją Dvasią, negalvoja apie paguodą, kurią JIS mums teikia, ne apie dvasines knygas ir pamokslus, ne apie evangelizaciją ar sielovadą. JIS galvoja apie žmogaus vidų, leisdamas bręsti Dvasios vaisiams: džiaugsmui, ramybei, tikėjimui, švelnumui, draugystei, meilei, gailestingumui, susivaldymui. JIS rūpinas taip pat ir žmogaus išore, maistu, gėrimu, darbu, namais, apranga, sveikata, gamtos jėgomis ir piktosiomis dvasiomis, kurios mus įkalino. Dievas visais atžvilgiais rūpinasi Savo vaikais ir viskam turi sprendimą.
Mums būtinai reikalinga ši Dievo galybė: JIS mums tai pažadėjo. Kaip mes galime ją gauti? Pradėkime domėtis, kaip Dievo galybė veikė Jėzaus ir apaštalų gyvenime. Skaitykite apaštalų laiškus ir pastebėkite, kas ten rašoma šia tema. Pasitikrinkime, ar pagal Bibliją mąstome teisingai, ar esame paveikti teologinių krypčių. Mums suteiktas toks tikėjimas, koks veikė Jėzų, kai JIS buvo Žemėje. Dėl Jo valykimės ir gydykimės. Pasitarnaukite Dievui kaip gyvos aukos: daryk su manimi, ką tik nori! Prašykime, kad Dievo galybė užpildytų mus, ir Dievas atsiųs mums Šventąją Dvasią, galbūt ne iš karto, tačiau ji pasirodys, jei mes lauksime. Pasitikėkime VIEŠPAČIU dėl visko ir tikėkime, kad veikia Šventoji Dvasia. Tai gali išgydyti ligas, sunaikinti piktąsias dvasias, baimę, rūpesčius. Tai Dievo ženklas Jėzaus Kristaus vardu.
Evangelija yra jėga. Ji gali pakeisti pasaulį. Ruoškimės!

Dėkoju, Jėzau, už Tavo dvasią! Prašau, užpildyk mane Dievo galybe! Prašau nuplauk ir gydyk mane; – noriu priklausyti Tau. Dėkoju, kad Tu pagalvoji apie visus poreikius. Dėkoju, kad Tu esi gailestingas ir maloningas. Dėkoju, kad Tavęs galiu prašyti visko! Tu esi toks geras man!!

Biblijos skaitinys šiandienai: Evangelija pagal Joną 14, 25 – 31

Tėtis ir mama – 2016-10-21

Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei krašte, kurį VIEŠPATS, tavo Dievas, tau skiria.
Išėjimo knyga 20, 12
Gerbk savo tėvą ir motiną, kaip VIEŠPATS, tavo Dievas, yra tau įsakęs, kad ilgai gyventumei ir tau sektųsi žemėje, kurią VIEŠPATS, tavo Dievas, tau skiria.
Pakartoto Įstatymo knyga 5, 16

Šis Dievo įsakymas yra labai svarbus, nes tai pakartota Biblijoje du kartus. Yra ir dar du konkretūs įspėjimai: Kas užgauna tėvą ar motiną, bus nubaustas mirtimi. Kas keikia tėvą ir motiną, bus nubaustas mirtimi (Išėjimo knyga 21, 15.17).
Kartais yra piktnaudžiaujama šiais įsakymais, nes tėvai nori vykdyti savo valią. Tačiau ne tai turima galvoje! Dievas kalba apie tai, kad tėvai myli savo vaikus ir linki jiems tik geriausio. Visa kita yra egoizmas ir nuodėmės. Jei tėvai nori šiuo įstatymu spausti vaikus, Dievas, vienintelis amžinas ir tobulas Tėvas, supyksta.
Šis įstatymas, skirtas vaikams, o mes ir esame tėvų vaikai. Juk mūsų niekas nesukūrė laboratorijose. Tad tai galioja įvairaus amžiaus vaikams, net jei tėvai seniai mirė sulaukę senatvės!
Dievui svarbu, kad mes gerai sutartume su tėvais, nes jei apleidžiame savo tėvus, mums sunku sukurti ryšį su Dievu, Tėvu. Labai ilgai užtruko, kol aš pradėjau gerbti savo tėvus ir kreipti dėmesį į juos. Tai tapo įmanoma tik per nuolatinį atleidimą. Tėvai nebuvo nusikaltėliai arba piktavaliai, jie buvo normalūs, besistengiantys ir linkintys savo vaikams gero. Tačiau jie buvo žmonės ir darė klaidas. Jie mokėsi iš savo tėvų, kurie taip pat klaidingai gyveno. Kai man sukakus 14 metų buvau sunkioje padėtyje, žiūrėjau į tėvus su visomis jų klaidomis. Taip, aš taip sakant pasiėmiau padidinamąjį stiklą ir kruopščiai juos tyrinėjau. Tėvuose neradau nieko gero. Mūsų ryšys buvo sugadintas ir tai buvo mano kaltė.
Tik vėliau išmokau atleisti, pirmiausia sau, o tik po to kitiems. Tai truko ilgai, bet Dievas atkreipė mano žvilgsnį į tėvus. Tad aš galiu juos mylėti, gerbti ir atkreipti dėmesį į juos. Taip, galiu pasakyti, kad myliu juos iš visos širdies! Džiaugiuosi, kad jie laukia manęs danguje.
Šis širdies išgydymas leidžia man pamatyti naują Dievo vaizdą. Dievas yra žymiai daugiau nei mylintis Tėvas, kuriuo aš labai pasitikiu.

Dėkoju, Jėzau, kad sutvarkei mano santykius su tėvais. Tu atleidai man mano kaltę, atleidai mano tėvams ir padedi man jiems atleisti, kaip ir jie man atleido … Taip, gera, kai niekas niekam nepriekaištauja, vienas kitu džiaugiasi ir myli iš visos širdies! Dėkoju, Tėve danguje, kad esi mano gerasis, ištikimasis, mylintis ir tvirtas Tėvas!!

Biblijos skaitinys šiai dienai: Evangelija pagal Joną 14, 15 – 24

Palaimos ašaros – 2016-10-20

Kas sėja ašarodamas,
ims derlių džiūgaudamas.
Nors žmogus išeitų verkdamas,
sėkla sėti nešinas,
jis sugrįš namo džiūgaudamas,
derliaus pėdais nešinas.
Psalmė 126, 5 – 6

Dievas ašaroms suteikia daug daug palaimos! JIS nėra kietaširdis, lyg tai jam nerūpėtų. JIS skaičiuoja ašaras ir saugo jas specialiame ąsotyje.
Tai ne savęs gailėjimosi ašaros, bet karštų maldų dėl pasaulio kančių ir prašymų už mūsų mylimuosius ašaros. Dievas pažadėjo taip išklausyti maldas, nes tai Jėzaus žinioje.
Motinos besimeldžiančios už vaikus apsaugo juos nuo kančių. Kiek daug jaunų vyrų apsaugomi, nes už juos meldėsi motinos! Kiek daug merginų sukuria laimingas šeimas, nes motinos dėjo rankas maldai! Kiek daug žmonių rado Jėzų, Išgelbėtoją, nes tėvai klūpėjo ant kelių! Dievas pažadėjo išklausyti maldas už mūsų vaikus. JIS saugo ir apgaubia juos, laimina jų darbą, visur jiems padeda.
Kai kurios motinos meldžiasi su ašaromis akyse, nes jų vaikai nuėję klystkeliais. Tačiau Dievas tokias situacijas mato kitaip. JIS pasirūpina, kad ašaros būtų nebergždžios. JIS vaikams yra numatęs tikslą ir neapdovanoja jų sėkmingu gyvenimu, bet palieka ir sunkumų. Jie privalo rasti Jį, Tėvą!
Dievas visada išklauso savo vaikų maldas! Daug nelaimių pašalinta, daug ligų išgydyta, kančių nuraminta, suteikta apsaugos! Pagalvokime apie Abraomą, kai jis su Dievu kovėsi dėl Sodomos ir Gomoros. Taip, Dievas leido pasigailėti! Todėl JIS yra drąsus, tvirtas, kreipia žvilgsnį į viršų ir meldžiasi už mūsų pasaulį! Kas sėja ašarodamas, ims derlių džiūgaudamas.
Dievas pažadėjo, kad mes rinksime maldų vaisius. Tačiau tai dar ne viskas, kaip veikia malda! Dievas gal nebūtinai išgirsta mūsų prašymus paraidžiui, bet JIS visada reaguoja į juos. Leiskis drąsinamas nenustoti melstis ir tu išvysi vaisius.


Dėkoju, Jėzau, kad Tu meldiesi už mus! Kur galėčiau rasti geresnį užtarėją nei Tu? Tu visada Tėvui gerais žodžiais atsiliepi apie mane. Tu niekada nesi pagiežingas ir niekada nepavargsti. Tu esi mano Saugotojas!

Biblijos skaitinys šiai dienai: Evangelija pagal Joną 14, 1 – 14